Undang-Undang Pengiklanan & Jualan

Para Pelanggan, Ahli, Affiliasi dan Vendor yang dihormati sekalian,

SameDay.my bercadang untuk menyediakan perkhidmatan PERCUMA ini untuk satu jangkamasa yang panjang. Oleh yang demikian, kami memerlukan kerjasama daripada semua pihak agar dapat patuh kepada undang-undang yang ditetapkan agar SameDay.my dapat terus memberikan perkhidmatan terbaik seperti yang diidamkan oleh ramai pihak.

Suapan Status Komuniti (Community Feeds)

Community Feeds adalah fitur yang disediakan oleh SameDay.my bertujuan untuk membolehkan semua pengguna yang telah mendaftar akaun untuk mengemaskini status dan aktiviti masing-masing. Fitur ini sama seperti facebook yang membolehkan setiap pengguna yang mempunyai akaun untuk melihat status ahli lain yang sekiranya mereka telah menerima hubungan persahabatan atas talian antara satu sama lain.

Dengan adanya fitur ini, diharapkan dapat merancakkan aktiviti jualan dan promosi oleh Vendor ditambah pula dengan sokongan daripada Afiliasi yang telah berdaftar. Community Feeds memberi kebebasan kepada setiap Afiliasi untuk bersosial sambil berkongsi pautan rujukan afiliasi mereka. Semua pautan rujukan yang dikongsi mesti berasal dari Sameday.my dan tidak boleh mempromosikan produk atau perkhidmatan dari laman web lain.

Peraturan ini adalah untuk memastikan SameDay.my dapat terus memberikan manfaat yang dijanjikannya kepada semua Afiliasi dan Vendor. Oleh itu, semua ahli mesti menghormati dan mematuhi peraturan periklanan ini.

Sekiranya terdapat mana-mana pengguna yang melanggar undang-undang ini, SameDay.my akan memberikan panduan dan bimbingan. Sekiranya diulang 3 kali, akaun akaun pengguna tersebut akan dibekukan buat sementara waktu tanpa notis. Pengguna yang terlibat boleh membuat rayuan dan berjanji tidak akan berulang. Sekiranya proses ini berulang lagi, akaun ahli akan ditutup selama-lamanya tanpa notis.

Pemulangan, Pembayaran Balik & Jaminan

Semua Vendor dikehendaki memastikan telah menyatakan dengan jelas berkaitan maklumat pemulangan, pembayaran balik dan jaminan sebelum mengaktifkan sebarang produk atau servis yang ditawarkan.

Pihak SameDay.my tidak bertanggungjawab ke atas sebarang urusan pemulangan, pembayaran balik dan jaminan produk atau servis yang ditawarkan oleh Vendor.

Pembeli mesti menghubungi Vendor secara langsung untuk meminta pengembalian, pengembalian wang atau jaminan dengan cara menekan:

a) butang Get Support di Shop Page Vendor jika 9 hari atau kurang daripada tarikh pembelian dibuat.

b) butang Warranty di Shopping Dashboard sekiranya telah melebihi 9 hari daripada tarikh pembelian. Butang ini hanya boleh didapati sekiranya pihak vendor menyediakan servis waranti. Atau sekiranya pembeli telah membeli waranti yang ditawarkan oleh Vendor

Oleh itu Pembeli disarankan untuk memeriksa Polisi Pengembalian, Pengembalian Wang & Waranti untuk setiap produk atau perkhidmatan yang diberikan oleh Penjual sebelum meneruskan sebarang pembelian atau tempahan.

Vendor mestilah melayan setiap aduan yang diterima daripada pembeli menerusi fasiliti butang Support yang disediakan di Vendor Dashboard.

Vendor adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas produk atau servis yang mereka jual. Sekiranya terdapat aduan yang boleh dibuktikan, SameDay.my berhak untuk menyahaktifkan atau mengunci produk. Untuk kes perlanggaran polisi yang serius, Dashboard Vendor boleh dibekukan. Oleh yang demikian, Vendor diingatkan supaya memastikan kualiti produk atau servis adalah seperti yang ditawarkan, dan meletakkan sebarang penafian sekiranya perlu.

Bersih & Sah di Segi Undang-Undang Malaysia

Semua Vendor bertanggungjawab untuk memastikan produk dan servis yang ditawarkan adalah halal, selamat digunakan serta sah di segi undang-undang Malaysia. Pembeli boleh membuat aduan jika terdapat mana-mana produk atau servis yang diragui. Produk atau servis yang tidak menepati syarat ini akan dikeluarkan daripada senarai SameDay.my tanpa sebarang notis. Pihak SameDay.my tidak bertanggungjawab ke atas kualiti produk atau servis yang dijual. Pembeli mestilah menyemak butiran produk yang diiklankan sebelum membuat sebarang pembelian. Vendor adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas produk atau servis yang mereka jual.

Sekiranya senarai produk didapati mengandungi keterangan yang salah dan/atau salah mengenai produk, SameDay.my berhak untuk menyahaktifkan atau mengunci produk. Untuk kes perlanggaran polisi yang serius, Dashboard Vendor boleh dibekukan.

Sekiranya Vendor menerima pemberitahuan kerana melanggar polisi ini dan ingin mengemukakan permintaan rayuan, anda boleh melakukannya dengan menghubungi kami.

Berikut adalah contoh penyenaraian produk yang melanggar polisi ini:

 • Perkaitan yang tidak jelas iaitu maklumat, termasuk gambar dan video, yang disajikan dalam senarai produk atau kandungan yang tidak berkaitan dengan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan.

Contoh: gambar lucah, gambar atau animasi yang menakutkan, tidak menyenangkan atau terlalu grafik

 • Menggunakan tuntutan palsu atau tuntutan mengelirukan yang memikat pengguna dengan hasil yang tidak mungkin (walaupun hasil ini mungkin) sebagai kemungkinan hasil yang diharapkan pengguna.

Contoh: “Penyembuhan Miracle” untuk penyakit perubatan, produk atau program penurunan berat badan yang melampau

 • Menghilangkan maklumat material yang utama, penting dan relevan dengan produk dan perkhidmatan.

Contoh: seperti tarikh luput, kesan sampingan penggunaan produk, penggunaan

 • Menggunakan tuntutan yang kompetitif

Contoh: mengandungi superlatif dan perbandingan seperti “terbaik,” “# 1,” “lebih baik daripada,” “lebih cepat daripada”) tanpa bukti saintifik atau teknikal yang mencukupi

 • Barang sihir/ ilmu hitam

Contoh: voodoo, produk yang mendakwa melindungi pengguna atau membuat orang lain jatuh cinta kepada pengguna, azimat dari agama yang tidak dikenali, atau sekte agama yang kontroversial

 • Kotak misteri

Contoh: Kotak misteri, cabutan bertuah, dan produk yang diiklankan sebagai loteri hanya dibenarkan untuk penjual yang disahkan.

 • Harga tidak rasional

Kami menyedari bahawa harga berubah-ubah dalam julat normal kerana permintaan dan penawaran. Namun produk dengan harga yang melambung tinggi dari julat normal akan dinyahaktifkan.

Vendors juga perlu memastikan patuh kepada undang-undang dan kawal selia seperti di bawah:

https://www.pharmacy.gov.my/v2/sites/default/files/document-upload/guideline-advertising-medicines-and-medicinal-products-general-public-edited-mab-2-2019.pdf

http://www.cmcf.my/download/cmcf-content-code-english.pdf

Undang-Undang Kualiti Kandungan Produk

1.Imej produk utama:

 • Mesti menampilkan produk itu sendiri
 • Tidak boleh terdiri daripada gambar “sebelum dan sesudah”, dan / atau jenis testimoni
 • Imej yang tidak relevan, termasuk sebarang “kesan” yang terlalu banyak dituntut atau dibesar-besarkan tidak dibenarkan

2.Tajuk produk:

 • Mesti berterus terang, dan faktual
 • Mesti terdiri daripada kata kunci yang berkaitan sahaja
 • Tidak ada kata kunci yang membandingkan, atau menawarkan diri sebagai penyelesaian 100% berkesan (kerana kesan sampingan mungkin berlaku untuk pelbagai pengguna)

3. Kandungan produk:

 • Tidak boleh menyebut tuntutan yang kompetitif
 • Tidak boleh memasukkan kata kunci, atau gambar yang tidak menyenangkan

Contoh produk & data yang dipaparkan dengan betul:

Masih perlukan bantuan?

Kami bersedia membantu, WHATSAPP KAMI 011-1011 9669 – Isnin – Jumaat: 09:00am – 05:00pm, Sabtu 09:00am – 12:00pm (kecuali cuti umum).


Rules of Advertising and Selling on SameDay.my

Dear our beloved Customers, Members, Affiliates and Vendors,

SameDay.my intends to provide this FREE service for a long period of time. Therefore, we need the cooperation of all parties in order to comply with the laws set so that SameDay.my can continue to provide the best service as desired by many parties.

Community Feeds

The purpose of Community Feeds is to help all SameDay.my Vendors, Members, and Affiliates to grow their sales. Other than that, consumers can get latest uploaded product or service by Vendors.

Community Feeds give the freedom to every Member to socialize while sharing their Affiliate referral-link. All referral-links shared must source from Sameday.my and must not promoting products or services from other websites.

This rules is to ensure SameDay.my can continue to provide the benefits it promise to all the members and vendors. Therefore all members must respect and adhere to this rules of advertising.

If any member violates this law, SameDay.my will provide guidance. If repeated 3 times, the member’s account can be temporarily frozen. The members involved can appeal and promise not to repeat. If this process is bearable again, the member account can be closed forever.

Return, Refund & Warranty Policy

Vendors must indicate Return, Refund & Warranty Policy before activating any each of their product or service. SameDay.my is not responsible for any issue regarding Return, Refund & Warranty for product or service sold by the Vendor.

The Buyer must contact the Vendors directly to request for return, refund or warranty through:

a) Get Support button on shop page if below 9 days from date of purchase.

b) Warranty button at Shopping Dashboard if more than 9 days. This button only available if the Vendor provide any service warranty for the product, or the Buyer had purchased warranty offered by the Vendor.

Therefore the Buyer is advisable to check Return, Refund & Warranty Policy for each product or service provided by the Vendor before proceed with any purchase or booking.

SameDay.my is not responsible for any return, refund and warranty of products or services offered by Vendors. Vendors must treat every complaint received from buyers through the Support button facility provided in the Vendor Dashboard.

Vendors are solely responsible for the products or services they sell. If there is a complaint that can be proven, SameDay.my reserves the right to deactivate or lock the product. For cases of serious policy violation, the Vendor Dashboard can be frozen. Therefore, Vendors are reminded to ensure that the quality of the product or service is as offered, and place any disclaimer if necessary.

Clean & Legal in terms of Malaysian Law

All Vendors are responsible for ensuring that the products and services offered are halal, safe to use and valid under Malaysian law. Buyers can make a complaint if there is any doubtful product or service. Products or services that do not meet this requirement will be removed from the SameDay.my list. SameDay.my is not responsible for the quality of products or services sold. Buyers must check the details of the advertised product before making any purchase. Vendors are solely responsible for the products or services they sell.

If product listings are found to contain misleading and/or false descriptions of the product, SameDay.my reserves the right to deactivate or lock the products. For severe policy violations, a Vendor Dashboard may be frozen.

If you receive a notification for violating our policy and you would like to file appeal request, you may do so by contacting us.

Below is the guide to provide examples of product listing that is likely to breach this Policy:

 • Unclear relevance i.e. information, inclusive of images, and videos, presented in your product listing or content that are not relevant to product or services offered

Examples: obscene images, scary, distasteful or overly graphic images or animations

 • Using false claims or misleading claims that entice the user with an improbable result (even if this result is possible) as the likely outcome that a user can expect

Examples: “Miracle cures” for medical ailments, extreme weight loss products or programs

 • Omitting material information that is, important and relevant information to the product and services

Examples: such as expiry date, any side effects of using the product, usage

 • Using competitive claims

Examples: contain superlatives and comparatives such as “best,” “#1,” “better than,” “faster than”) without any adequate scientific or technical evidence

 • Black magic items

Example: voodoo, products that claim to protect user or make others fall in love with the user, amulets from non-recognised religions, or controversial sect of a religion

 • Mystery boxes

Examples: Mystery boxes, lucky draws, and product advertised as lottery are only allowed for verified sellers.

 • Irrational Pricing

We recognize that prices fluctuate within normal ranges due to demand and supply. Products with prices that are inflated out of the normal ranges will be deactivated.

Vendors should also adhere to applicable laws and regulators’ policies as following:

https://www.pharmacy.gov.my/v2/sites/default/files/document-upload/guideline-advertising-medicines-and-medicinal-products-general-public-edited-mab-2-2019.pdf

http://www.cmcf.my/download/cmcf-content-code-english.pdf

Product content quality rules

1.Main product image:

 • Must feature mainly the product itself
 • Must not consist of any “before and after”, and/or testimonial type of images
 • Irrelevant images, including any over-claiming or exaggerated “effects” are not allowed

2.Product title:

 • Must be straightforward, and factual
 • Must consist of relevant keywords only
 • No keywords that compare, or boasts itself as a 100% effective solution (as side effects may occur for various consumers)

3.Product content:

 • Must not mention any competitive claims
 • Must not include any distasteful keywords, or images

Examples of non-misleading product content:

Still Need Help?

We are here to assist you, WHATSAPP US 011-1011 9669 – Monday-Friday: 09:00am – 05:00pm, Saturday: 09:00am – 12:00pm (excluding Public Holidays).