Terms and Conditions

Terma & Syarat

Terma dan syarat yang dinyatakan di bawah mengatur penggunaan perkhidmatan MAM Legacy International Sdn. Bhd (‘Syarikat’) yang ditawarkan dan tersedia di laman web SameDay.my, semua aplikasi Android / iOS rasmi dan semua sub-laman web yang berkaitan (‘Laman’). Pengguna disarankan untuk membacanya dengan teliti kerana mempengaruhi hak dan liabiliti Pengguna berdasarkan undang-undang.

Dengan menggunakan Laman web, Pengguna dianggap telah setuju untuk terikat dengan syarat dan ketentuan yang dinyatakan dalam perjanjian ini (‘Perjanjian’), serta syarat dan ketentuan yang digabungkan dengan rujukan dan / atau implikasinya.

Syarikat boleh mengubah terma dan syarat dari semasa ke semasa. Pengguna akan diberitahu tentang sebarang pindaan melalui pengumuman di Laman web.

PENGGUNA

Pengguna mestilah Individu atau Entiti Korporat seperti yang ditentukan di bawah ini, dan termasuk setiap orang yang melayari dan / atau melihat Laman web, Pembeli yang membeli atau menempah produk / perkhidmatan di Laman ini, Afiliasi yang memberi rujukan pembeli dan afiliasi baru, serta Penjual-Pengiklan yang menyiarkan iklan di Laman web, dan Penjual-Penjual yang menyenaraikan sebarang item / perkhidmatan untuk dijual di Laman web ini, termasuk Gabungan yang mempromosikan produk / perkhidmatan di SameDay.my.

‘Individu’ – Perkhidmatan hanya tersedia untuk individu yang mampu membuat perjanjian yang mengikat secara sah di bawah undang-undang Malaysia. ‘Individu’ merangkumi ibu bapa atau penjaga kanak-kanak atau wad yang berumur kurang dari 18 tahun dan yang mengakses Laman web ini dan menggunakan Perkhidmatan, di mana Pengguna bersetuju sebagai ibu bapa / penjaga, kedua-duanya atas kapasiti peribadi Pengguna dan bagi pihak anak / wad Pengguna, untuk terikat dengan syarat-syarat Perjanjian ini dan bertanggung jawab atas tindakan dan kelalaian anak Pengguna atau wad semasa mengakses Laman web dan / atau menggunakan Perkhidmatan, dan Pengguna juga bersetuju untuk memastikan bahawa anak Pengguna atau wad mematuhi syarat-syarat Perjanjian ini.

‘Entiti Korporat’ – Perkhidmatan tersedia untuk syarikat dan / atau entiti perniagaan. Mana-mana orang yang menggunakan Perkhidmatan atas nama entiti korporat tersebut menyatakan bahawa dia mempunyai kewenangan untuk mengikat entiti korporat dengan terma dan syarat yang dinyatakan dalam Perjanjian.

TANGGUNGJAWAB PENGGUNA
Pengguna bertanggungjawab secara peribadi untuk penggunaan Laman dan / atau Perkhidmatannya. Pengguna mesti bersetuju dengan Polisi Penghantaran, Dasar Pengembalian, Bayaran Balik & Jaminan sebelum meneruskan sebarang urus niaga perniagaan. Pengguna menggunakan Laman web dan / atau Perkhidmatan atas risiko sendiri. Pengguna akan menggunakan Perkhidmatan sesuai dengan terma dan syarat Perjanjian ini dan mana-mana undang-undang yang sedang berkuatkuasa di Malaysia termasuk, tetapi tidak terhad kepada, Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 dan Kod Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia ( “Kod Kandungan”).

Pengguna tidak boleh menyenaraikan dan / atau mengiklankan di Laman web dan / atau mengiklankan penjualan di Laman ini item yang:

melanggar hak harta intelek mana-mana pihak ketiga termasuk hak cipta, paten, tanda dagang, nama dagang, reka bentuk, rahsia perdagangan, maklumat sulit, pengetahuan, muhibah, hak privasi atau publisiti atau hak kepunyaan lain atau hak publisiti atau privasi mana-mana pihak ketiga;
sebaliknya menyebabkan kemudaratan yang diakui secara sah termasuk tetapi tidak terhad kepada produk yang mengandungi pernyataan fitnah; atau melanggar atau menyalahi undang-undang berdasarkan undang-undang, undang-undang, peraturan atau peraturan yang berlaku.

Pengguna tidak akan memberikan dan / atau menyebabkan diberikan maklumat yang:

(a) palsu, tidak tepat atau mengelirukan;

(b) melibatkan penjualan barang palsu atau dicuri, atau tindakan penipuan lain;

(c) melanggar hak harta intelek termasuk hak cipta, paten, tanda dagang, nama dagang, reka bentuk, rahsia perdagangan, maklumat sulit, pengetahuan, muhibah, hak privasi atau publisiti pihak ketiga lain;

(d) melanggar atau melanggar undang-undang;

(e) adalah fitnah;

(f) mengandungi bahan pornografi atau lucah.

(g) mengandungi sebarang virus komputer dan / atau rutin pengaturcaraan komputer lain yang boleh merosakkan, mengganggu secara merugikan, secara diam-diam memintas atau menggunakan mana-mana sistem, data atau maklumat peribadi;

(h) mewujudkan tanggungjawab untuk Syarikat atau menyebabkan Syarikat kehilangan, keseluruhan atau sebahagian, perkhidmatan Penyedia Perkhidmatan Internetnya atau pembekal lain;

(i) memperkenalkan, menyebarkan atau bertujuan untuk memperkenalkan dan / atau menyebarkan kandungan atau propaganda yang bersifat agama, budaya atau rasis; atau

(j) kandungan lain yang dilarang seperti yang diperuntukkan di bawah Kod Kandungan.

“Maklumat” yang disebutkan di atas termasuk tetapi tidak terbatas pada maklumat yang diberikan oleh Pengguna kepada Syarikat atau kepada Pengguna lain di mana-mana kawasan pesanan awam (seperti forum komuniti, kawasan foto dan kawasan maklum balas) atau melalui e-mel.

Syarikat berhak untuk membuang sebarang item yang dianggap melanggar perkara di atas, mengikut budi bicara mutlaknya.
Syarikat juga berhak untuk menghapus kandungan dari Laman web sesuai dengan prosedur pengaduan yang terdapat dalam Bagian 5, Perenggan 10.2 dari Konten Code. Pengguna boleh mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai Kod Kandungan dari pautan berikut: http://cmcf.my/
Pengguna hendaklah mematuhi Peraturan Periklanan & Penjualan Syarikat. Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya terhadap ketepatan maklumat yang diberi.

SYARAT PENGGUNAAN KANDUNGAN
Semua maklumat, bahan, fungsi dan konten lain (“Kandungan“) di Laman termasuk suara, muzik, teks, grafik, data, gambar, gambar, dan gambar bergerak adalah hak cipta Syarikat

Pengguna bersetuju untuk tidak memperbanyak, memaparkan atau memberikan akses ke Perkhidmatan atau Kandungan di laman web atau pelayan lain, misalnya melalui pembingkaian, pencerminan, pautan, labah-labah, pengikisan atau cara teknologi lain (termasuk teknologi yang tersedia di masa depan), tanpa kebenaran bertulis Syarikat terlebih dahulu.

Pengguna tidak boleh menyahkompilasi, membuat jurutera terbalik atau cuba mencari kod sumber kandungan yang terdapat di Laman web atau Perkhidmatan kecuali dalam keadaan tertentu yang dibenarkan oleh undang-undang atau Syarikat secara bertulis.

PERLAKSANAAN URUSAN ATAS TALIAN OLEH PENGGUNA
Pengguna bersetuju:

untuk mematuhi Perjanjian ini, dan notis atau garis panduan lain yang mungkin disiarkan di Laman oleh Syarikat dari semasa ke semasa (yang dengan ini digabungkan dengan merujuk kepada Perjanjian ini);

untuk tidak menggunakan Perkhidmatan atau Konten apa pun untuk tujuan yang tidak sah, dan untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk tanpa batasan, undang-undang hak cipta; dan

untuk tidak meretas, mengganggu, mengganggu, melumpuhkan, membebankan atau mengganggu kerja yang betul dari Laman atau Perkhidmatan, yang merangkumi tetapi tidak terhad kepada serangan penolakan-perkhidmatan, serangan palsu, penggodaman sesi, pengendalian , gangguan, rekayasa terbalik atau pengaturcaraan semula

MAKLUMAT AKAUN

Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjaga keselamatan nama Pengguna dan kata laluan ke SameDay.my. Pengguna digalakkan untuk menukar kata laluan secara berkala dan kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang pendedahan atau penggunaan nama Pengguna atau kata laluan Pengguna secara tidak sah. Sekiranya nama Pengguna atau kata laluan telah dikompromikan, Pengguna mesti memberitahu SameDay.my dengan segera.

2.6 Semua Data Peribadi yang diberikan kepada kami akan dikendalikan, disimpan, dan diproses sesuai dengan Polisi Privasi SameDay.my dan dinyatakan dalam halaman ini (“Polisi Privasi”). Dengan menerima Terma dan Syarat ini, Pengguna mengakui bahawa telah membaca dan menyetujui Polisi Privasi kami dan menyetujui pengumpulan, penggunaan dan pengungkapan Data Peribadi Pengguna untuk tujuan seperti yang dinyatakan dalam Polisi Privasi.

PRIVASI

Syarikat mengumpulkan maklumat mengenai Pengguna-penggunanya (‘Maklumat Pengguna’) semasa pendaftaran akaun, di mana Pengguna diminta untuk mendaftar Akaun Pengguna dengan kata laluan sebelum meneruskan pesanan atau sebelum menyiarkan produk, senarai dan / atau iklan mereka di Laman. Pengguna juga akan dibenarkan untuk mengemaskini maklumat terkini berkaitan butiran untuk dihubungi atau perniagaan mereka, dan dapat mengedit penyenaraian produk atau iklan yang disiarkan di Laman web dengan masuk ke dalam Akaun Pengguna di Laman.

Semua aktiviti Pengguna dicatat dan mungkin direkodkan. Apabila Pengguna meminta halaman dari pelayan Syarikat, ia secara automatik mengumpulkan maklumat mengenai pilihan Pengguna, termasuk alamat Protokol Internet Pengguna.

Syarikat menggunakan Maklumat Pengguna untuk membantu mendiagnosis masalah dengan pelayannya dan untuk mentadbir Laman web ini. Apabila perlu, Syarikat dapat memberikan Maklumat Pengguna seperti yang diberikan oleh Pengguna kepada pihak berwajib yang relevan untuk membantu dalam setiap penyelidikan dan / atau sesuai dengan hukum atau peraturan apa pun.

Syarikat menggunakan kuki sehingga Pengguna tidak perlu memasukkan maklumat log masuknya setiap kali mereka mengunjungi Laman web ini.

Kecuali di atas, Maklumat Pengguna tidak akan diungkapkan atau dikeluarkan oleh Syarikat kepada pihak ketiga kecuali dengan persetujuan Pengguna.

Sekiranya Pengguna adalah Individu, maklumat mengenai pengendalian maklumat peribadi Pengguna oleh Syarikat dinyatakan dalam Polisi Privasi.

KUKI
Laman web ini menggunakan kuki. Pengguna mesti mengaktifkan kuki di komputer Pengguna agar semua fungsi di laman web ini dapat berfungsi dengan baik. Ini adalah tetapan lalai untuk penyemak imbas Internet Explorer, Chrome dan Mozilla. Sila rujuk Bantuan penyemak imbas yang digunakan untuk maklumat lebih lanjut mengenai tatacara pengaktifan kuki.

Kuki adalah fail data kecil yang ditulis ke cakera keras Pengguna semasa Pengguna mengunjungi laman web tertentu.

Fail cookie mengandungi maklumat tertentu, seperti ID Pengguna nombor rawak yang diberikan oleh laman web kepada pengunjung untuk mengesan halaman yang dikunjungi. Satu-satunya maklumat yang boleh mengandungi kuki adalah maklumat yang Pengguna berikan sendiri. Kuki tidak dapat membaca data dari cakera keras Pengguna atau membaca fail kuki yang dibuat oleh laman web lain.

Kuki membolehkan Pengguna menggunakan program interaktif yang lebih canggih. Cookie, dengan sendirinya, tidak dapat digunakan untuk mengetahui identiti Pengguna mana pun. Hanya maklumat yang diberikan secara sukarela disimpan, tetapi maklumat ini tidak dapat dikenal pasti secara peribadi.

ALAMAT E-MEL PENGGUNA
Pengguna diminta untuk menghantar alamat e-mel yang sah kepada Syarikat untuk menyiarkan iklan di Laman web.

Alamat e-mel Pengguna tidak boleh dipaparkan secara terbuka di Laman web. Pengguna lain boleh menghubungi Pengguna melalui Laman web ini.

PENAMATAN DAN PENANGGUHAN
Syarikat berhak untuk segera menangguhkan atau menghentikan perkhidmatannya kepada Pengguna tanpa peringatan dan / atau pemberitahuan kerana melanggar mana-mana terma dan syarat dalam Perjanjian ini.

TIADA JAMINAN
Syarikat tidak menjamin akses yang berterusan, tanpa gangguan atau selamat ke Perkhidmatan, dan operasi Laman web boleh terganggu kerana banyak faktor di luar kawalan Syarikat dan Syarikat tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kehilangan, tanggungjawab atau kerosakan yang mungkin ditanggung oleh Pengguna sebagai akibatnya.

Laman web dan Perkhidmatan disediakan “apa adanya” dan bila dan bila ada, tanpa jaminan apa pun sama ada tersurat atau tersirat termasuk tetapi tidak terhad kepada jaminan kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan, hak milik atau bukan pelanggaran. Sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang, Syarikat tidak termasuk semua jaminan tersirat, syarat atau syarat lain, sama ada tersirat oleh undang-undang atau sebaliknya, termasuk tanpa batasan apa-apa syarat mengenai kemahiran dan penjagaan atau ketepatan masa prestasi.

Pengguna mengakui dan bersetuju bahawa Syarikat tidak menyokong atau mengesyorkan, bukan ejen, penjual semula atau pengedar, dan tidak mempunyai kawalan ke atas produk atau perkhidmatan apa pun yang diiklankan di Laman web melalui Perkhidmatan, dan Syarikat dengan ini dengan tegas menolak semua tanggungjawab dan tanggungjawab yang timbul berkaitan dengan produk atau perkhidmatan sama ada tersedia atau diiklankan melalui Laman web melalui Perkhidmatan.

Pengguna bersetuju bahawa semua pernyataan, tawaran, maklumat, pendapat, bahan, Kandungan, dan produk atau perkhidmatan pihak ketiga, dari Pengguna lain dan dari pengiklan dan pihak ketiga lain di Laman ini harus digunakan, diterima dan diandalkan hanya dengan hati-hati dan budi bicara. dan atas risiko Pengguna sendiri, dan Syarikat tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan, kerosakan atau tanggungjawab yang dialami oleh Pengguna yang timbul dari penggunaan atau pergantungan tersebut.

PAUTAN KE LAMAN WEB PIHAK KETIGA
Laman web ini mungkin mengandungi pautan dan / atau rujukan ke laman web lain (‘Laman Web Pihak Ketiga’).
Syarikat tidak akan bertanggungjawab terhadap kandungan, ketepatan dan / atau pendapat yang dinyatakan dalam Laman Web Pihak Ketiga.

Laman Web Pihak Ketiga tidak diselidiki, dipantau atau diperiksa untuk ketepatan atau kelengkapan oleh Syarikat.

Penyertaan dan / atau rujukan ke mana-mana pautan atau alamat internet di Laman ini tidak menunjukkan persetujuan atau sokongan laman web tersebut oleh Syarikat.

Sekiranya Pengguna memutuskan untuk meninggalkan Laman dan mengakses Laman Pihak Ketiga, Pengguna melakukannya dengan risiko sendiri.

PENGECUALIAN TANGGUNGJAWAB
Sejauh yang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, Syarikat, syarikat induknya, anak syarikat, syarikat bersekutu, pengarah, pegawai, pekerja, pekhidmat, pembekal, ejen atau pegawai yang ditugaskan tidak akan bertanggungjawab dalam keadaan apa pun untuk:

(a) apa-apa kerugian dan / atau kerugian hukuman, insidental, tidak langsung atau akibat yang berkaitan dengan perjanjian ini termasuk kerugian ekonomi (termasuk, tanpa batasan, kehilangan pendapatan, keuntungan, kontrak, perniagaan atau jangkaan simpanan);

(b) apa-apa kehilangan muhibah atau reputasi;

(c) apa-apa kerosakan khas, tidak langsung atau akibat yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan untuk pelanggaran kontrak, tindakan di bawah pengabaian kelalaian, fitnah, pelanggaran hak cipta, pelanggaran tanda dagang, pelepasan , pelanggaran reka bentuk perindustrian berdaftar, pelanggaran paten, pecah kepercayaan;

(d) apa-apa tanggungjawab di common law; atau

(e) dengan cara lain.

Tertakluk kepada batasan yang dinyatakan di atas, tidak ada apa-apa dalam Perjanjian ini yang dianggap membatasi atau mengecualikan tanggungjawab Syarikat untuk penyalahgunaan maklumat palsu, atau kematian atau kecederaan peribadi akibat kecuaian Syarikat atau kelalaian kakitangan, ejen atau pekerja Syarikat.

Untuk mengelakkan keraguan, Syarikat tidak bertanggungjawab dan tidak akan bertanggungjawab atas tindakan atau kelalaian penyedia perkhidmatan telekomunikasi lain atau atas kesalahan atau kegagalan rangkaian dan peralatan mereka.

PAMPASAN
Pengguna setiap masa bersetuju dan berjanji untuk mengganti rugi, tidak berbahaya dan membela Syarikat, syarikat induknya, anak syarikat, syarikat bersekutu, pengarah, pegawai, pekerja, pekhidmat, pembekal, ejen atau penerima dari sebarang tindakan, tuntutan, permintaan, prosiding, kos, liabiliti dan perbelanjaan (termasuk kos undang-undang dan pengeluaran yang munasabah) yang ditanggung, ditanggung atau dibayar oleh pihak Syarikat secara langsung atau tidak langsung, disebabkan atau timbul dari pelanggaran Perjanjian ini oleh Pengguna (termasuk dokumen yang digabungkan dengan rujukan), atau timbul dari pelanggaran Pengguna terhadap undang-undang atau hak pihak ketiga.

PERLEPASAN
Sekiranya satu Pengguna mempunyai sengketa, tuntutan dan / atau tindakan terhadap satu atau lebih Pengguna lain, Pengguna dengan ini bersetuju untuk melepaskan Syarikat, syarikat induknya, anak syarikat, syarikat bersekutu, pengarah, pegawai, pekerja, pekhidmat, pembekal, ejen atau serah hak kepada sepenuhnya yang dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku dari semua tuntutan, tuntutan, perbelanjaan, kos dan ganti rugi (sebenar dan berpengaruh) dari segala jenis dan sifat, yang diketahui dan tidak diketahui, disyaki dan tidak disyaki, didedahkan dan tidak didedahkan (termasuk yuran undang-undang) yang timbul daripada atau dengan cara apa pun yang berkaitan dengan pertikaian tersebut.

UNDANG-UNDANG KERAJAAN
Perjanjian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Malaysia, dan akan tunduk pada bidang kuasa pengadilan Malaysia yang tidak eksklusif.

PERUNTUKAN AM
Mana-mana orang yang bukan pihak dalam Perjanjian ini tidak mempunyai hak untuk menguatkuasakan mana-mana terma dan syarat yang terkandung di sini.

Sekiranya ada ketentuan dalam Perjanjian ini dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, peruntukan tersebut akan dibatalkan dan peruntukan yang selebihnya akan ditegakkan.

Pengguna bersetuju bahawa Perjanjian ini dan semua perjanjian gabungan boleh diberikan secara automatik oleh Syarikat, mengikut budi bicara mutlaknya, kepada pihak ketiga sekiranya berlaku penggabungan atau pengambilalihan.

Pengguna dan Syarikat adalah kontraktor bebas, dan tidak ada hubungan agensi, perkongsian, usaha sama, pekerja-majikan atau francaisor-francaisi yang dimaksudkan atau dibuat oleh Perjanjian ini.

Kegagalan Syarikat bertindak sehubungan dengan pelanggaran oleh Pengguna atau orang lain tidak akan menjadi pengabaian haknya untuk bertindak berkenaan dengan pelanggaran berikutnya atau serupa.

Tajuk dan keterangan Perjanjian ini disertakan untuk kemudahan referensi saja dan sama sekali tidak menentukan, membatasi, menafsirkan atau menggambarkan ruang lingkup atau luasnya peruntukan dalam Perjanjian ini.

Perkataan yang merujuk satu jantina hendaklah merangkumi jantina lain kecuali dinyatakan sebaliknya.

Kata dalam nombor tunggal hendaklah merangkumi kata jamak dan kata dalam nombor jamak termasuk yang tunggal kecuali dinyatakan sebaliknya.

PEMBERITAHUAN
Pemberitahuan kepada Syarikat boleh dihantar melalui pos berdaftar ke alamat berikut:

MAM Legacy International Sdn Bhd

No SSM / ROC: 1368792-W

Alamat:

No.3A-1, Tingkat 2, Jln Hentian 3,

Pusat Hentian Kajang, 43000 Kajang,

Selangor, Malaysia.

E-mel: [email protected]

Chat: +6011-1011 9669

Pemberitahuan kepada Pengguna akan dihantar ke alamat e-mel yang diberikan kepada Syarikat. Pemberitahuan dianggap dikirim dalam waktu 24 jam dari waktu pengiriman email kecuali Perusahaan menerima pemberitahuan bahawa alamat e-mel tidak sah, atau jika dikirim melalui pos biasa ke alamat Pengguna, akan dianggap diterima setelah 14 hari dari tarikh pengeposan.

PENAFIAN
Harap perhatikan bahawa dalam memuat naik iklan di SameDay.my, Pengguna diminta untuk mengungkapkan item maklumat tertentu seperti yang ditentukan di bawah Peraturan Perlindungan Pengguna (Transaksi Perdagangan Elektronik) 2012 (“Peraturan”) seperti berikut: –

(1) Nama Pengguna atau nama perniagaan atau syarikat Pengguna;

(2) Nombor pendaftaran perniagaan atau syarikat Pengguna , jika ada;

(3) Alamat e-mel, nombor telefon dan alamat Pengguna;

(4) Penerangan mengenai ciri utama barang atau perkhidmatan yang ditawarkan;

(5) Harga penuh barang atau perkhidmatan termasuk kos pengangkutan, cukai dan kos lain;

(6) Kaedah pembayaran;

(7) Dasar pemulangan;

(7) Apa-apa terma dan syarat yang mengatur penjualan barang atau penyediaan perkhidmatan; dan

(8) Anggaran masa penghantaran barang atau perkhidmatan kepada pembeli.

Kegagalan untuk mendedahkan atau memberikan maklumat yang diperlukan akan menjadi kesalahan di bawah Peraturan dan Akta Perlindungan Pengguna 1999. Pengguna memahami dan mengakui bahawa memberikan maklumat yang Pengguna ketahui atau mempunyai alasan untuk mempercayai adalah salah atau menyesatkan adalah kesalahan di bawah Peraturan dan MAM Legacy tidak akan bertanggungjawab, sama ada secara kriminal atau sebaliknya di bawah Peraturan, atas kegagalan Pengguna memberikan maklumat yang tepat seperti yang diperlukan. Di samping itu, MAM Legacy tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan, kerosakan, tuntutan atau tanggungjawab yang timbul, secara langsung atau tidak langsung, dari pelanggaran Peraturan sebagai akibat kegagalan Pengguna untuk mendedahkan atau memberikan maklumat yang diperlukan.


Terms and Conditions

The terms and conditions set out herein below govern the use of MAM Legacy International Sdn. Bhd.’s (‘the Company’) services offered and available on the website SameDay.my, all its official Android / iOS app and all related sub-sites (‘the Site’). The User is advised to read them carefully as they affect the User’s rights and liabilities under the law.

By using the Site, the User is deemed to have agreed to be bound by the terms and conditions set out in this agreement (‘the Agreement’), as well as those terms and conditions incorporated by reference and/or implication.

The Company may amend the terms and conditions from time to time. The User will be notified of any amendments via announcement on the Site.

THE USER

The User must be either an Individual or Corporate Entity as defined herein below, and includes any person browsing and/or viewing the Site, the Shopper who buying or booking products/services on the Site, Affiliates who refer Shopper or new affiliates, as well as the Vendor-Advertiser who posting any advertisement on the Site, and the Vendor-Seller who listing of any items/services for sale on the Site, including the Affiliate who promoting any products/services on SameDay.my.

‘Individual’ – The Services are available only to individuals who are capable of entering into a legally binding agreement under Malaysian law. ‘Individual’ includes parents or guardians of a child or ward who is less than 18 years old and who is accessing this Site and using the Services, in which event the User agrees as his/her parent/guardian, both in the User’s personal capacity and on behalf of the User’s child/ward, to be bound by the terms of this Agreement and to be liable for the User’s child’s or ward’s acts and omissions while accessing the Site and/or using the Services, and the User also agrees to ensure that the User’s child or ward observes the terms of this Agreement.

‘Corporate Entity’ – The Services are available to companies and/or business entities. Any person using the Services on behalf of such corporate entities represents that he or she has the authority to bind the corporate entity to the terms and conditions set out in the Agreement.

RESPONSIBILITIES OF THE USER
The User is personally responsible for his/her use of the Site and/or Services. The user must agree to  Shipping Policy and Return, Refund & Warranty Policy before proceed with any business transactions. The User uses the Site and/or the Services at his/her own risk. The User shall use the Services in accordance with the terms and conditions of this Agreement and any law at the time being in force in Malaysia including, but not limited to, the Malaysian Communications and Multimedia Act 1998 and the Malaysian Communications and Multimedia Content Code (“Content Code“).

The User shall not list and/or advertise on the Site and/or advertise for sale on the Site any item which:-

  • infringes the intellectual property rights of any third party including copyright, patent, trade mark, trade name, designs, trade secret, confidential information, know-how, goodwill, rights of privacy or publicity or other proprietary rights or rights of publicity or privacy of any third party;
  • otherwise causes legally-recognized harm including but not limited to a product that contains a defamatory statement; or
  • (c) violates or is illegal under any applicable law, statute, ordinance or regulation.

The User shall not provide and/or cause to be provided information which:-

(a) is false, inaccurate or misleading;

(b) involves the sale of counterfeit or stolen items, or any other fraudulent act;

(c) infringes the intellectual property rights including copyright, patent, trade mark, trade name, designs, trade secret, confidential information, know-how, goodwill, rights of privacy or publicity of other any other third party;

(d) violates or breaches any law;

(e) is defamatory;

(f) contains pornographic or obscene materials.

(g) contains any computer viruses and/or other computer programming routines that may damage, detrimentally interfere with, surreptitiously intercept or expropriate any system, data or personal information;

(h) creates liability for the Company or causes the Company to lose, in whole or in part, the services of its Internet Service Providers or other suppliers;

(i) introduces, spreads or is intended to introduce and/or spread contents or propaganda of religious, cultural or racist nature; or

(j) any other prohibited content as provided under the Content Code.

“Information” referred to hereinabove includes but is not limited to any information provided by the User to the Company or to other Users in any public message area (such as community forums, photo area and feedback area) or through email.

The Company reserves the right to remove any items that it deems in violation of the above, at its sole discretion.
The Company shall also have the right to remove any content from the Site in accordance with the complaints procedure contained in Part 5, Paragraph 10.2 of the Content Code. The User may obtain further information on the Content Code from the following link: http://cmcf.my/
The User shall comply with the Company’s Rules of Advertising & Selling.
The User is solely responsible for the accuracy of the said Information.

CONTENT USE CONDITIONS
All information, materials, functions and other content (“Content“) on the Site including any sounds, music, text, graphics, data, stills, photographs, and moving images are copyrighted property of the Company.

The User agrees not to reproduce, display or otherwise provide access to the Services or Content on another website or server, for example through framing, mirroring, linking, spidering, scraping or any other technological means (including any technology available in the future), without the prior written permission of the Company.

You may not decompile, reverse engineer or otherwise attempt to discover the source code of any Content available on the Site or the Services except under the specific circumstances expressly permitted by law or the Company in writing.

ONLINE CONDUCT OF THE USER
The User undertakes:

to comply with this Agreement, and such other notices or guidelines that may be posted on the Site by the Company from time to time (which are hereby incorporated by reference into this Agreement);

not to use the Services or any Content for any unlawful purpose, and to comply with all applicable laws and regulations, including without limitation, copyright law; and

not to hack into, interfere with, disrupt, disable, over-burden or otherwise impair the proper working of the Site or the Services, which shall include but is not limited to denial-of-service attacks, spoof attacks, session hacking, sniffing, tampering, reverse engineering or reprogramming.

ACCOUNT INFORMATION

The User is solely responsible for keeping the username and password to your SameDay.my secure. You are encouraged to change your password on a regular basis and we will not be liable for any disclosure or unauthorized use of your username or password. If your username or password has been compromised, you must inform SameDay.my immediately.

2.6 All Personal Data provided to us will be handled, stored, and processed according to our Privacy Policy for SameDay.my and is set out in this page (“Privacy Policy”). By accepting these Terms of Use, you acknowledge that you have read and agree with our Privacy Policy and consent to our collection, use and disclosure of your Personal Data for the purposes as set out in the Privacy Policy.

PRIVACY

The Company collects information about its Users (‘User Information’) during account registration, where Users are required to sign-up User Account with a password before proceed with orders or before posting their listings and/or advertisements on the Site. A User will also allowed to update their contact or business details, and able to edit a listing or advertisement posted on the Site by login into User Account on the Site.

All User activities are logged and may be recorded. When the User requests pages from the Company’s servers, it automatically collects information about the User’s preferences, including the User’s Internet Protocol address.

The Company uses the User Information to help diagnose problems with its servers and to administer the Site. When necessary, the Company may provide User Information as provided by the User to the relevant enforcement authorities to assist in any investigation and/or in compliance with any law or regulation.

The Company uses cookies so that the User does not have to enter his or her login information each time they visit the Site.

Save as aforesaid, the User Information shall not be disclosed or released by the Company to any third party except with the consent of the User.

If the User is an Individual, information regarding the handling of the User’s personal information by the Company is set out in the Privacy Policy.

COOKIES
This site uses cookies. You must have cookies enabled on your computer in order for all functionality on this site to work properly. This is the default setting for both Internet Explorer and Mozilla browsers. Please refer to your browser’s Help for more information about enabling cookies.

A cookie is a small data file that is written to your hard drive when you visit certain Web sites.

Cookie files contain certain information, such as a random number user ID that the site assigns to a visitor to track the pages visited. The only information a cookie can contain is information you supply yourself. A cookie cannot read data off your hard disk or read cookie files created by other sites.

Cookies allow you to use more sophisticated interactive programs. Cookies, by themselves, cannot be used to find out the identity of any user. Only information provided voluntarily is stored, but this information is not personally identifiable.

EMAIL ADDRESS OF USERS
Users are required to submit a valid email address to the Company to post advertisements on the Site.

The email address of the User shall not be publicly displayed on the Site. Other Users may contact the User through the Site.

TERMINATION AND SUSPENSION
The Company reserves its right to immediately suspend or terminate its service to the User without warning and/or notice for violation of any of the terms and conditions in this Agreement.

NO WARRANTY
The Company does not guarantee continuous, uninterrupted or secure access to the Services, and operation of the Site may be disrupted due to numerous factors outside the Company’s control and the Company shall not be liable for any loss, liability or damage which the User may incur as a result.

The Site and the Services are provided “as is” and as and when available, without any warranty of any kind whether express or implied including but not limited to warranties of merchantability, fitness for purpose, title or non-infringement. To the extent permissible by law the Company excludes all implied warranties, conditions or other terms, whether implied by statute or otherwise, including without limitation any terms as to skill and care or timeliness of performance.

The User acknowledges and agrees that the Company does not endorse or recommend, is not an agent, reseller or distributor of, and has no control over any products or services advertised on the Site through the Services, and the Company hereby expressly disclaims all liabilities and responsibilities arising in relation to any products or services whether available or advertised via the Site through the Services.

The User agrees that all statements, offers, information, opinions, materials, Content, and third party products or services, from other Users and from advertisers and other third parties on this Site should be used, accepted and relied upon only with care and discretion and at the User’s own risk, and the Company shall not be responsible for any loss, damage or liability suffered by the User arising from such use or reliance.

LINKS TO THIRD PARTY WEBSITES
The Site may contain links and/or references to other websites (‘Third Party Websites’).
The Company shall not be responsible for the contents, accuracy and/or opinions expressed in Third Party Websites.

Third Party Websites are not investigated, monitored or checked for accuracy or completeness by the Company.

Inclusion of and/or reference to any links or internet addresses on the Site does not imply approval or endorsement of those sites by the Company.

In the event the User decides to leave the Site and access Third Party Sites, the User does so at his or her own risk.

EXCLUSION OF LIABILITES
To the full extent allowed by applicable law, in no event shall the Company, its parent company, subsidiaries, associated companies, directors, officers, employees, servants, suppliers, agents or assigns, be liable under any circumstances for:

(a) any punitive, incidental, indirect or consequential damages and/or losses related to this agreement including economic losses (including, without limitation, loss of revenues, profits, contracts, business or anticipated savings);

(b) any loss of goodwill or reputation;

(c) any special, indirect or consequential damage arising out of or in connection with this Agreement, including but not limited to actions for breach of contract, actions under the tort of negligence, defamation, copyright infringement, trade mark infringement, passing-off, infringement of registered industrial designs , patent infringement, breach of confidence;

(d) any liability at common law; or

(e) in any other way.

Subject to the limitation stated above, nothing in this Agreement shall be deemed to limit or exclude the Company’s liability for fraudulent misrepresentation, or for death or personal injury resulting from the Company’s negligence or the negligence of the Company’s servants, agents or employees.

For avoidance of doubt, the Company is not liable and shall not be liable for the acts or omissions of other providers of telecommunications services or for faults in or failure of their networks and equipment.

INDEMNITY
The User at all times agrees and undertakes to indemnify, hold harmless and defend the Company, its parent company, subsidiaries, associated companies, directors, officers, employees, servants, suppliers, agents or assigns from any actions, claim, demand, proceedings, costs, liabilities and expenses (including reasonable legal fees and disbursements) sustained, incurred or paid by the Company directly or indirectly, due to or arising out of the User’s breach of this Agreement (including the documents incorporated by reference), or arising out of the User’s violation of any law or the rights of a third party.

RELEASE
In the event that one User has a dispute, claim and/or action against one or more other Users, the User hereby agrees to release the Company, its parent company, subsidiaries, associated companies, directors, officers, employees, servants, suppliers, agents or assigns to the full extent allowed by the applicable law from all claims, demands, expenses, costs and damages (actual and consequential) of every kind and nature, known and unknown, suspected and unsuspected, disclosed and undisclosed (including legal fees) arising out of or in any way connected with such disputes.

GOVERNING LAWS
This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Malaysia, and shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of Malaysian courts.

GENERAL PROVISIONS
Any person who is not a party to this Agreement does not have any right to enforce any of the terms and conditions contained herein.

If any provision of this Agreement is held to be invalid or unenforceable, such provision shall be struck out and the remaining provisions shall be enforced.

The User agrees that this Agreement and all incorporated agreements may be automatically assigned by the Company, in its sole discretion, to a third party in the event of a merger or acquisition.

The User and the Company are independent contractors, and no agency, partnership, joint venture, employee-employer or franchisor-franchisee relationship is intended or created by this Agreement.

Failure of the Company to act with respect to a breach by the User or others shall not constitute a waiver of its right to act with respect to subsequent or similar breaches.

Headings and captions of this Agreement are included for ease of reference only and in no way define, limit, construe or describe the scope or extent of any provisions in this Agreement.

Words importing one gender shall include any other gender unless stated otherwise.

Words in the singular number shall include the plural and words in the plural number include the singular unless otherwise stated.

NOTICES
Notices to the Company may be sent by registered post to the following address:

MAM Legacy International Sdn Bhd

SSM/ROC no: 1368792-W

Address:

No.3A-1, Level 2, Jln Hentian 3,

Pusat Hentian Kajang, 43000 Kajang,

Selangor, Malaysia.

Email: [email protected]

Chat: +6011-1011 9669

Notices to the User shall be sent to the email address provided to the Company. Notices are deemed to be sent within 24 hours of the time of sending of the email unless the Company receives notification that the email address is invalid, or where sent by normal post to the User’s address, shall be deemed to be received after 14 days from the date of posting.

DISCLAIMER
Please note that in posting your advertisement on SameDay.my, you are required to disclose certain items of information as specified under the Consumer Protection (Electronic Trade Transactions) Regulations 2012 (the “Regulations”) as follows :-

(1) Your name or the name of your business or company;

(2) The registration number of your business or company, if applicable;

(3) Your email address, telephone number and address;

(4) A description of the main characteristics of the goods or services offered;

(5) The full price of the goods or services including transportation costs, taxes and any other costs;

(6) The method of payment;

(7) Return policy;

(7) Any terms and conditions governing the sale of goods or provision of services; and

(8) The estimated time of delivery of goods or services to the buyer.

Failure to disclose or provide such required information would constitute an offence under the Regulations and the Consumer Protection Act 1999. You understand and acknowledge that providing information which you know or have reason to believe is false or misleading is an offence under the Regulations and MAM Legacy shall not be held liable, whether criminally or otherwise under the Regulations, for your failure to provide accurate information as required. In addition, MAM Legacy shall not be responsible for any loss, damage, claim or liability arising, directly or indirectly, from the contravention of the Regulations as a result of your failure to disclose or provide the required information.